v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zajišťujeme plnění povinností vyplývajících z § 101-108 "Část pátá" (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, dále pak zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z předpisů vydaných na jejich základě :

 • komplexní audit bezpečnosti práce u dotčeného subjektu a na jeho základě stanovení rozsahu nutných opatření k zajištění této oblasti (systémový režim),
 • činnost v prevenci rizik (zhodnocení rizik) a zpracovaní tomu odpovídajících navržených opatření,
 • školení zaměstnanců o bezpečnosti práce ve smyslu zákoníku práce a dalších předpisů,
 • šetření příčin a vedení evidence pracovních úrazů,
 • vypracování směrnic pro poskytování osobních ochranných a pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,
 • vypracování provozních předpisů pro skladování sypkých hmot,
 • posouzení rizik výbuchu a návrh technicko organizačních opatření k zamezení a omezení výbuchu podle NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
 • vypracování sanitárních řádů, dopravních řádů, traumatologických plánů,
 • zhodnocení projektových dokumentací staveb z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení ke stavebnímu povolení, resp. uvedení činností do provozu apod., příp. účast na jednáních se státními orgány a účast na řízeních podle stavebního zákona,
 • po dohodě provádíme odborné přednášky v rámci seminářů nebo jiných akcí
 • zařazení prací do kategorií prací a vypracování, vedení a aktualizaci dokumentace z tohoto vyplývající, jakož i úkony související s projednáním této dokumentace s orgány hygienické stanice.